Disclaimer

Aan het onderhoud van deze site besteedt de Provincie Limburg de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.
De Provincie Limburg draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site van de Provincie Limburg (www.limburg.nl) verwijst.
De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de Provincie Limburg worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Desgewenst kunt u toestemming vragen via het contactformulier.

Mocht u vragen hebben over projecten, artikelen of andere zaken die de Provincie Limburg betreffen dan kunt u die stellen via:

E-mailadres: postbus@prvlimburg.nl

Postadres: Provinciaal Bestuur van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

 

De Provincie Limburg streeft ernaar uw vragen binnen twee werkdagen af te handelen. Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. U wordt in dit geval binnen 10 werkdagen geïnformeerd over de verwachte afhandelingstermijn.

Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via het contactformulier.

Deze website wordt onderhouden en beheerd door het cluster Communicatie en Public Affairs van de Provincie Limburg. Voor vragen of opmerkingen over deze website kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Privacy Statement

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de Provincie Limburg omgaat met persoonsgegevens die zij via de internet website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Provincie Limburg. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat de Provincie Limburg om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de Wbp verwerkt. Dat betekent dat wij in sommige gevallen uw toestemming zullen vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Verder zullen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Het betekent ook dat uw gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

En zogenaamde cookies?
De website www.limburg.nl maakt gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer plaatst op het moment dat de site wordt bezocht. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden (bezoekersstatistieken). Cookies komen dan ook veel voor bij websites waarbij men moet inloggen. Een cookie zorgt er dan voor dat men ingelogd blijft terwijl men de site gebruikt. Ook worden cookies vaker gebruikt om instellingen te onthouden mbt functionaliteit van een website (bv. lettergrootte, gepersonaliseerde pagina).

Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, en zo te kunnen inspelen op de behoefte en vraag van u als bezoeker.

Indien u dit wenst kunt u uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Zie voor meer informatie

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies (Internet Explorer)

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 (Google Chrome)

 

De volgende cookies worden door onze website geplaatst:

 

Google Analytics cookies
Om het bezoekersgedrag op onze website te kunnen analiseren gebruikt deze website Google Analytics. Deze gegevens worden gebruikt om onze website constant te kunnen optimaliseren aan de behoefte van u als bezoeker.
De volgende gegevens worden opgeslagen in cookies:
– gegevens over het aantal bezoeken dat u aan onze website heeft gepleegd, wanneer en hoe lang u onze website bezocht heeft;
– gegevens over waar u als bezoeker vandaan komt (zoekmachine, zoekopdracht, link);
– gegevens met de laatst opgeslagen informatie vanaf welke website u onze website gevonden heeft.

Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies leest u op http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ 

 

Lettergrootte cookie
Op onze website bieden wij een functionaliteit aan waarmee u de lettergrootte van de tekst kunt aanpassen. Deze button bevindt zich bovenaan in vergroot/verklein lettetype Om uw persoonlijke instelling te kunnen onthouden gebruikt onze website een cookie die gegevens opslaat met de ingestelde lettergrootte.

 

AddThis cookie

De AddThis cookies maken het voor u als bezoeker mogelijk om berichten via sociale media en email te delen.

Meer informatie over het afwijzen en verwijderen van deze cookies leest u op http://www.addthis.com/privacy

Meer informatie?
U kunt bij ons informeren wat er met uw gegevens gebeurt. Heeft u bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u ons dat laten weten via postbus@prvlimburg.nl.

Responsible Disclosure

Informatie en communicatie technologie (ICT) maakt een groot onderdeel uit van de wijze waarop Provincie Limburg informatie uitwisselt met belanghebbenden. Enerzijds draagt de ICT bij aan diverse gebruiksmogelijkheden binnen de e-dienstverlening. Anderzijds wordt door deze afhankelijkheid van ICT de mogelijke impact van kwetsbaarheden vergroot. Het gemeenschappelijke belang van het op effectieve wijze omgaan met ICT-kwetsbaarheden wordt daarmee steeds groter.

 

Provincie Limburg streeft voortdurend naar het voorkomen van ICT kwetsbaarheden in haar ICT-infrastructuur en informatievoorziening. Het is echter mogelijk dat wij daarbij zaken over het hoofd zien. Indien u denkt een ICT-kwetsbaarheid te hebben gevonden, dan verzoeken wij u deze informatie met ons te delen via het emailadrescert@prvlimburg.nl.

 

Voor de regels omtrent het melden van kwetsbaarheden verwijzen wij u  naar het document ‘Beleid responsible disclosure Provincie Limburg (pdf, 119 KB)‘.