Wat doet de provincie nu eigenlijk? Waar nemen Provinciale Statenleden besluiten over?

Over veel zaken heeft de Provincie de vrijheid in het maken van beleidskeuzes. Bijvoorbeeld waar ze wegen aanleggen of de regionale economie bevorderen. Daarnaast voert de Provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke Provincie verantwoordelijk voor de aanleg van nieuwe natuur. De Provincie maakt het beleid en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van dat beleid. Daarbij werkt de Provincie samen met andere overheden in binnen en buitenland, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

 

De zeven kerntaken van de Provincies zijn:

1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer 

De Provincie bepaalt op provinciaal niveau hoe onze omgeving is ingericht. Bestaat er een goede verhouding tussen het ruimtebeslag voor bedrijventerreinen, woningbouw, platteland en natuur? De Provincie weegt deze belangen af en maakt keuzes die in het belang zijn van de regio.

Provincies hebben tevens specifieke taken in het waterbeheer. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de vaarwegen en het grondwater en zorgen voor voldoende schoon drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit.

2. Milieu, energie en klimaat 

Naast de inrichting van de omgeving zorgt de Provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen.

Daarnaast hebben veel provincies klimaat- en energiebeleid. Ze beschermen ons landschap tegen de gevolgen van klimaatverandering.

3. Vitaal platteland 

Provincies zijn de gebiedsregisseurs van het landelijke gebied. Projecten voor het landelijk gebied richten zich op het versterken van natuur, recreatie, landbouw, milieukwaliteit en sociaaleconomische vitaliteit. Ze geven sturing aan integrale gebiedsgerichte projecten, met draagvlak van betrokkenen in het gebied.

4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 

Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincies. Zij zorgen voor goed regionaal vervoer.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen provincies welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer in de provincie verzorgen.

5. Regionale economie 

De Provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de regio is daarbij het hoofddoel. Om dit te bereiken investeert de Provincie in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.

Een sterke regionale economie kan niet zonder kennis en innovatie. De Provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 

De Provincie richt zich onder andere op het behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De Provincie is daarnaast verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie.

7. Kwaliteit van het openbaar bestuur 

De Provincie zorgt voor een goed openbaar bestuur op lokaal niveau. Zo heeft de Commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen.

Provincies zijn op meerdere terreinen toezichthouder op de gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld toezicht gehouden op de gemeentefinanciën.